ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

श्री कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै- विभिन्न कार्यविधिहरुको मस्यौदा कार्यपालिका बैठकमा छलफल सम्बन्धमा