FAQs Complain Problems

Flash News

Municipal Board's Decisions

५४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७-०१-२६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

५३ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-१२-२४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

५२ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-१२-२१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

५१ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-१२-०९ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

५० औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-११-२७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६-१०-२७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६-१०-१२ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४७ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-०९-११ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४६ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-०८-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४५ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-०७-०८ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

४४ औं नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६-०७- ०४ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय