Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्ज्यूय हरु, वडा सदस्य ज्यूहरु,शाखा प्रमुख ज्यूहरु, वडा सचिव ज्यूहरु)