Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रममा सहभागी गर्ने गराईदिने सम्बन्धमा- श्री अध्यक्ष ज्यूहरु (वडा नं १, २, र ३)