Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा-श्री शाखा प्रमुख ज्यूहरु, श्री वडा सचिव ज्यूहरु