Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आगलागी तथा बिपद जोखिम ज्यूनीकरण सम्बन्धी Demonstration Programme मा उपस्थित हुनु हुन-श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु,श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु, श्री नगरसभा सदस्य ज्यूहरु (सबै)