सूचना तथा समाचार

भुक्त्तानीको लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकीकरण

कार्यालय सञ्चालनको लागि खरिद गरिएको सामानहरु मिति २०७४/१/२६ मा पेशित बीलहरुको विवरण
नोट : उल्लेखित विवरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको मिति २०७४/१/२८ गते दिनको ११:०० बजेले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

मतदान स्थल तथा केन्द्रको बिवरण

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रेसित मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धि बिवरण