कृषि शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
अब्दुल रहमान  मौरी बिज्ञ  ९८६१००३९०६  
ऋषि राम तिवारी  प्रा.स. ९८४१३७०००७  
सुकराती लिम्बु  का.सहयोगी  ९८६०९७६७६०